E-mail Destek
uimt2018@gmail.com
Sempozyum Hakkında
 
--counter--

Sempozyum Hakkında: Amaç / Tanıtım

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333 / 944), Ebü’l-Hasan el-Eşʻarî (ö. 324/936) ile birlikte Ehl-i Sünnet kelâmının ilk kurucularındandır. Hanefî geleneğinin devamı olarak Horasan – Maverâünnehir coğrafyasında gelişen Mâtürîdliğin temsilcisi olan ve mütekellim kimliğiyle ön plana çıkan İmam Mâtürîdî, bu bölgenin en büyük âlimlerindendir. Zikri geçen bu coğrafyada Türkler çoğunlukta olduğundan Mâtürîdiyye mezhebi büyük oranda Türkler arasında yaygınlık kazanmıştır. Günümüzde başta Türkiye olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar ve Hint-Alt kıtasında yaşayan Hanefîlerin büyük çoğunluğu bu ekole mensuptur.

İmâm Mâtürîdî, kelâm ilmi yanında felsefe, diğer dinler, mezhepler tarihi, tefsir ve fıkıh alanlarında vukufiyet sahibi olup, bu sahaların hemen her birinde pek çok eser kaleme almıştır. Ancak bunlardan sadece Kitâbü’t-Tevhîd ve Teʼvîlâtü’l-Kur’ân günümüze ulaşmıştır. Onun fikirlerinin tespitinde genellikle Mâtürîdî ekolün sonraki temsilcilerinin beyânları ve Kitâbü’t-Tehvîd’ten yararlanılmış ve ilmî neşrinin gecikmesinden ötürü Teʼvîlâtü’l-Kur’ân’dan yeterince istifade edilememiştir. Hacimli ve kapsamlı olan bu eserin yayın dünyasına kazandırılmasından sonra, araştırmacılar İmâm Mâtürîdî’yi daha doğru bir şekilde tanıma imkânı elde etmişlerdir. Dolayısıyla araştırmacıların eski çalışmalarını yeniden gözden geçirerek revize etmeleri ve yeni çalışmalar yapmaları beklenmektedir.

Teʻvîlâtü’l-Kur’ân dirâyet tefsirinin ilk örnekleri arasında yer almaktadır. İmâm Mâtürîdî bu eserinde âyetleri âyetlerle ve hadislerle, dil bilgisiyle, aklî istidlâllerle açıklayan, sosyolojik faktörleri dikkate alan, muhalif gördüğü fikir ve nakilleri tenkit eden ve tevile ağırlık veren bir açıklama yöntemini takip etmiş olup bu yönüyle de sonraki nesillere örnek teşkil etmiştir. Onun bu tefsiri, sahabe, tabiîn ve tebe-i tâbiînin nakillerinin yanı sıra itikâdî ve fıkhî mezhepler ve diğer din ve düşüncelere ilişkin bilgileri de ihtiva etmektedir. Dolayısıyla İmâm Mâtürîdî’nin söz konusu eseri, sadece tefsir ilminin değil, kelâm, fıkıh, fıkıh usulü, mezhepler ve dinler tarihi gibi alanların da istifâde edeceği bir muhtevaya sahiptir.

Dünya’da sadece tek bir nüshası bulunan Kitâbü’t-Tevhîd’in aksine Teʼvilâtü’l-Kur’ân’ın farklı coğrafyalardaki kütüphanelerde birçok yazması mevcuttur. Dört nüshayı esas alan bu eser, merhum Prof. Dr. Bekir Topaloğlu’nun ilmî kontrolünde 2005 – 2011 yılları arasında Te’vīlātü’l-Ḳurʼān ismiyle (bir cildi indeks olmak üzere) toplam 18 cilt halinde tahkîk edilip neşredilmiştir. Daha sonra Ümraniye Belediyesi’nin katkıları ve Prof. Dr. Bekir Topaloğlu’nun riyasetinde başlayan tercüme projesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz editörlüğünde Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

Gerek Şark gerekse Garb âleminde uzun müddet ihmal edilen İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik çalışmaları, günümüzde tezler, telif eserler, makaleler, sempozyumlar gibi ilmî faaliyetler sayesinde ivme kazanmıştır. Bu çerçevede düzenleyeceğimiz "Uluslararası İmâm Mâtürîdî ve Te’vîlâtü’l-Kur’ânı" başlıklı sempozyumda da, asırlardır ihmal edilen Teʼvîlâtü’l-Kur’ân’ın tanınması ve tanıtılmasıyla İmâm Mâtürîdî’nin ilmi birikimi, fikir dünyası, İslâmî ilimlere kattığı zenginlik ve sonraki nesiller üzerindeki etkisinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Böylece onun İslâm ilim tarihindeki yeri ve günümüz dini hayatına katkıları gözler önüne serilecektir.

İmam Maturidi